ای یار مهربان من، ما را در غمت شریک بدان.

سوز و گداز قلبت را به کجا می بری تا مرهمی باشد بر آلام سهمگینت.

می دانم در خلوت نگاهت و بر فراق یاران مظلومت می سوزی و غم نبود آنها تو را می کشد.

ای یار مهربان من  ما را در غمت شریک بدان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره رایحه

پیشنهاد ما به شما

خاکریز خاطرات ، خدایا چرا صبح نمی شود ، شهید علیار خسروی

خاکریز خاطرات ، خدایا چرا صبح نمی شود ، شهید علیار خسروی بی آنکه مرا …