به کدامین گناه کشته شدند؟

ای دد منشان انسان نما، بگویید به کدامین گناه، خون شریف ترین عزیزان ملت را بر زمین ریختید.

گمان کردید سپاه اسلام از جرم شما می گذرد؟

منتظر باشید تا با انتقام سهمگین، زار و شیون شما و همپیمانانتان فضا را آکنده کند.

  

 

درباره رایحه

پیشنهاد ما به شما

برای فرمانده ی شهید غلامحسین دیمی

? بسـْــمِ رَبِّـــــ الشُهـَــــدا ? ? خاطره ای از آقای تاج همرزم ?فرمانده پاسدار شهید …