حسن جان، آیا برای ما دعا می کنی؟

به نام خدای مهربان

برای فرمانده رشید اسلام شهید حسن آیرمی

حسن جان

سالهای سال است که از عروج خونینت می گذرد و هنوز جای تو در قلبمان خالی است. سر و رویمان را گرد پیری فرا گرفت اما غم نبود تو کم نشد. سی و یک سال گذشت اما نگاه مهربان تو هیچگاه از دیدگانمان محو نمی شود. برادر مهربان من، بگو هنوز ما را به یاد داری؟ بگو در این وانفسای دنیای فساد و تباهی برای ما دعا می کنی؟ برای حفظ  ما، حفظ دین ما؟ و برای حفظ تعهدمان به شما شهیدان و امام شهیدان.

نمی دانم، نمی دانم در آن دنیا دستت به کجا می رسد اما می دانم شماها پیش خدای سبحان آبرو دارید، احترام و عزت دارید. پس برای عاقبت بخیری ماها دعا کنید. برای ما دعا کنید تا با اعمالمان شرمنده ی شما، شهیدان نباشیم.  برای تسریع در ظهور آقایمان دعا کنید و برای سلامتی و طول عمر مولایمان سید علی دعا کنید.

                                                                                        برادر کوچکت ناصر

برای سالگرد شهادت تو، پنج شنبه هیجده خرداد ماه در شهید آباد دزفول گرد هم می آییم.

درباره رایحه

پیشنهاد ما به شما

ای یار مهربان من، ما را در غمت شریک بدان.

سوز و گداز قلبت را به کجا می بری تا مرهمی باشد بر آلام سهمگینت. …