چون رنج نبی نزد خدا گشت قبول /// وان کوثر جاودان عطا شد به رسول

قال الصّادقِ ُعلیه السلام : لِفاطِمهُ بِسعَهُ اَسماءٍ عِندالله

 چون رنج نبی نزد خدا گشت قبول

                                 وان کوثر جاودان عطا شد به رسول

نُه نام برای آن عطای ابدی

                                        از جانب حق زآسمان کرد نزول

هم فاصله هم مبارکه، صدّیقه

                                      راضیه و مرضیه و زهرای بتول

هم طاهره و محدّثه چون مریم

                                    هم هست زکیّه در خبرها منقول

شعر از استاد دکتر محمدصادق محقق

درباره رایحه

پیشنهاد ما به شما

نور امیدی فراز بام شب پیدا شده /// تازه جانی در تن دلمرده ی دنیا شده

بهاران در بهاران